Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie p.n.: „Modernizacja istniejącej ścieżki z doliny Prądnika do Pustelni Bł. Salomei w Grodzisku k/Skały” – etap II.

Parafia Rzymskokatolicka Grodzisko, 15.05.2019 r.
Ojców – Grodzisko
p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika
Grodzisko 7, 32-043 Skała

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka Ojców – Grodzisko
p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika
Grodzisko 7, 32-043 Skała, tel. 600 450 334.

2. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie p.n.:
„Modernizacja istniejącej ścieżki z doliny Prądnika do Pustelni Bł. Salomei w Grodzisku k/Skały” – etap II.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej ścieżki – szlaku turystycznego od drogi wojewódzkiej (DW773) do Pustelni Bł. Salomei w Grodzisku. Ścieżka położona jest na terenie OPN i prowadzi przez teren roślinności kserotermicznej.
Dane techniczne: – szerokość ścieżki 120 cm. Na odcinku ok. 60 m.; różnica wysokości na odcinku objętym pracą ok. 22 m. Obecnie nawierzchnia jest nieregularna kamienno – ziemna.
Zaproponowana nawierzchnia po modernizacji powinna być przepuszczalna, utwardzona z frakcji kamienno – żwirowej o grubości przynajmniej 5 cm; ustabilizowana geokratą wypełnioną żwirem o grubości 15 cm na kamiennej warstwie stabilizacyjnej o grubości 8 – 20 cm. Stopnie schodów i tarasów z dużych bloków kamiennych o powierzchni antypoślizgowej. Do prac zaleca się wykorzystanie lokalnych surowców zgodnych z otoczeniem.

Celem remontu ścieżki jest jej przystosowanie do bezpiecznego użytkowania bez ingerencji w najbliższe otoczenie.

4. Termin realizacji zamówienia od 25 maja do 15 listopada 2019 r.

5. Oferty będą ocenione według ceny brutto wykonania zadania (razem z podatkiem VAT).

Termin składania oferty: do dnia 23 maja br. do godz. 15.00. Na adres:
s.langner@ojcow-grodzisko.pl .

6. Niezwłocznie po wyborze oferty, zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
7. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podawania uzasadnienia.

 Zadanie jest realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”; Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt.: „Utworzenie i zmodernizowanie szlaków turystycznych”.

Sporządził: ks. Stanisław Langner, proboszcz Parafii Ojców – Grodzisko.
Grodzisko, 15.05.2019 r.